Kim jesteśmy

Adres naszej strony internetowej to: https://loftlight.pl. Strona należy do naszej firmy Bottonova sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ulicy Robotniczej 64, wpisaną do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 140560, kapitał zakładowy: 100 000.00 zł, NIP: 897-160-68-67, REGON: 931994244, e-mail: biuro@loftlight.pl

Polityka prywatności

 

Polityka prywatności Loftlight.pl

  Postanowienia ogólne
 1. Niniejszy dokument określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych Klientów Serwisu dostępnego pod adresem www.loftlight.pl (Polityka Prywatności).
 2. Administratorem danych osobowych Klientów w rozumieniu Ustawy OODO jest Bottonova sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ulicy Robotniczej 64, wpisaną do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 140560, kapitał zakładowy: 100 000.00 zł, NIP: 897-160-68-67, REGON: 931994244, e-mail: biuro@loftlight.pl – zwana dalej Usługodawcą. Usługodawca przetwarza dane osobowe zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa polskiego oraz przestrzega zasad ochrony prywatności Klientów przewidzianych Ustawą OODO.
 3. Definicje – Użyte w Polityce prywatności pojęcia znajdują się na końcu niniejszego dokumentu.
  Zakres i cel zbieranych danych  
 1. Politykę Prywatności stosuje się do danych osobowych przetwarzanych w Serwisie w celu umożliwienia korzystania z funkcjonalności Serwisu, w tym zbieranych automatycznie podczas wizyt w Serwisie.
 2. W celu nawiązania współpracy Usługodawca zbiera następujące dane: imię i nazwisko, adres (ulica, numer domu, miejscowość wraz z kodem pocztowym), numer telefonu kontaktowego, lub inne dane podane przez Usługodawcę w Serwisie lub w trakcie kontaktu z klientem.
 3. W celu uzyskania oferty współpracy w Serwisie zbierane są następujące dane klienta: imię i nazwisko, adres e-mail, nazwa firmy, adres firmy, telefon.
 4. Usługodawca oświadcza, że podanie danych oznaczonych w Serwisie jako wymagane, jest dobrowolne, ale konieczne dla korzystania z wybranych funkcjonalności Serwisu, w tym w przypadku danych wskazanych w pkt. 5-6 powyżej potrzebnych do nawiązania współpracy.
 5. Dane osobowe Klientów zbierane dla umożliwienia korzystania z funkcjonalności dostępnych w Serwisie przetwarzane są przez Usługodawcę w celu:
 
 • sprzedaży klientom produktów oraz ich dostawy klientom,
 • ewentualnego dochodzenia roszczeń,
 • tworzenia raportów i analiz na potrzeby Usługodawcy dotyczących funkcjonowania Serwisu, w tym statystyk oglądalności podstron Serwisu,
 • dostosowania Serwisu do potrzeb klientów.
 
 1. Niezależnie od powyższego, w przypadku wyrażenia odrębnej zgody przez klienta, dane osobowe klienta przetwarzane są przez Usługodawcę w celu otrzymywania informacji handlowej.
 2. Usługodawca informuje, że podczas korzystania z Serwisu dane dotyczące klienta zbierane są również automatycznie. Dane te mogą być zbierane w logach systemowych Serwisu, przez pliki Cookies oraz przez system Google Analytics – w ramach usług z usług Google Analytics oraz Universal Analytics dostarczanych przez firmę Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA). Usługi te pomagają administratorowi analizować ruch w Serwisie Internetowym.
 3. Usługodawca wykorzystuje pliki typu Cookies w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z Serwisu przez klienta. Pliki typu Cookies to dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których klient, korzysta z Serwisu, które umożliwiają:
 
 • tworzenie statystyk oglądalności podstron Serwisu,
 • personalizację przekazów marketingowych,
 • zapewnienie bezpieczeństwa i niezawodności działania Serwisu.
  W Serwisie wykorzystywane są Cookies sesyjne, ulegające skasowaniu po zamknięciu okna przeglądarki internetowej, jak i Cookies trwałe, zapisywane na określony czas w urządzeniach, za pośrednictwem których klient korzysta ze Serwisu. Klient, może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do urządzenia klienta. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, klient może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu klienta. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików Cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej) klienta. Klient może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa. Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne w Serwisie. Prawa i obowiązki Usługodawcy
 1. Usługodawca oświadcza, że powierza przetwarzania danych osobowych Klienta lub innych danych, o których mowa w Polityce Prywatności, na podstawie pisemnej umowy zawartej zgodnie z art. 31 Ustawy OODO podmiotom świadczącym na rzecz Usługodawcy usługi hostingu, administracji, utrzymywania oraz zarządzania Serwisem, jak również usługi w zakresie optymalizacji przekazu oraz zarządzania kampaniami.
 2. Usługodawca oświadcza, że powierza przetwarzania danych osobowych Klienta lub innych danych, o których mowa w Polityce Prywatności innym podmiotom świadczącym na rzecz Usługodawcy lub bezpośrednio Klienta usługi w zakresie niezbędnym do korzystania z Serwisu, w tym realizacji Zamówienia, rozpatrzenia reklamacji, na podstawie pisemnej umowy zawartej zgodnie z art. 31 Ustawy OODO. Dane osobowe klientów mogą zostać powierzone w szczególności dostawcom produktów.
  Prawa i obowiązki Klienta  
 1. Każdy Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich poprawiania, uzupełniania oraz prawo żądania zaprzestania przetwarzania danych i ich usunięcia. W tym celu należy wysłać e-mail na adres:biuro@loftlight.pl lub skorzystać z funkcjonalności udostępnionych w Serwisie.
 2. W przypadku, gdy Usługodawca występuje o wyrażenie zgody na przesyłanie informacji handlowej drogą elektroniczną (np. za pośrednictwem e-mail ) osobie, która wyraziła powyższą zgodę przysługuje prawo jej cofnięcia. W tym celu należy: wysłać e-mail na adres: mateusz@loftlight.pl wpisując w tytule słowa „rezygnacja newsletter”, lub kliknąć na link powodujący cofnięcie zgody umieszczony w treści informacji handlowej lub wysłać pisemną informację o cofnięciu zgody na otrzymywanie informacji handlowej na adres Usługodawcy.
 3. Jeżeli Klient umieszcza w Serwisie jakiekolwiek dane osobowe innych osób (w tym ich imię i nazwisko, adres, numer telefonu lub e-mail), może to uczynić jedynie pod warunkiem nienaruszania przepisów obowiązującego prawa i dóbr osobistych tych osób.
  Zabezpieczenie danych  
 1. Usługodawca oświadcza, iż dokłada starań, aby zapewnić klientom wysoki poziom bezpieczeństwa w zakresie korzystania z Serwisu. Wszelkie zdarzenia mające wpływ na bezpieczeństwo przekazu informacji, danych, w tym również dotyczące podejrzenia udostępniania plików zawierających wirusy i innych plików o podobnym charakterze lub innych, aniżeli pliki mechanizmów destrukcyjnych należy zgłaszać Usługodawcy na konto e-mail:biuro@loftlight.pl
    Definicje Serwis – ogół funkcjonalności udostępnionych przez Usługodawcę pod adresem www.loftlight.pl